GEDRAGSREGELS  

Gelieve deze Gedragsregels aandachtig te lezen vooraleer de website te gebruiken. Indien u één van deze Gedragsregels niet aanvaardt, gelieve dan de website niet verder te gebruiken. Op deze website is ook een Privacy Beleid van toepassing dat eveneens raadpleegbaar is op de website. Het is mogelijk dat op specifieke rubrieken van de website specifieke privacyvoorschriften van toepassing zijn. Deze worden dan in detail vermeld onder de desbetreffende rubriek. Fox herziet zijn Privacy Beleid regelmatig en houdt zich dan ook het recht voor om het Privacy Beleid te allen tijde te wijzigen. Fox moedigt ouders en kinderen aan om het Privacy Beleid geregeld op wijzigingen na te kijken. Het voortgezette gebruik van de website door een consument nadat de Gedragsregels of het Privacy Beleid worden gewijzigd, houdt een stilzwijgende aanvaarding van die wijzigingen vanwege de consument in.


AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN, EN BEPERKINGEN
Deze website en alle materiaal dat Fox op deze Site heeft opgenomen worden beschermd door auteursrechten, octrooien, handelsgeheim of andere eigendomsrechten. Dit "Fox Materiaal" omvat maar is niet beperkt tot alle afbeeldingen, illustraties, audio-clips en video-clips (met inbegrip van maar niet beperkt tot trailers, televisiespots en al het audiovisueel materiaal). Wilt u dit materiaal of onderdelen ervan reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fox verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de toepasselijke wetgeving niet nodig is.
Sommige namen, tekens, afbeeldingen of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken en mogen niet worden gebruikt.
Wanneer Fox de toelating geeft om bepaalde stukken materiaal van de website te downloaden, dan doet het dit door middel van een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie aan de gebruiker. Hierbij wordt aan de gebruiker het recht verleend om één kopie van het materiaal dat de gebruiker heeft gedownload, te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, ervan uitgaand dat de gebruiker de aanwezige wettelijke auteursrechtelijke en andere vermeldingen onverlet laat. De gebruiker bevestigt dat hij deze licentie of het materiaal dat hij heeft gedownload op geen enkele manier zal overdragen. De gebruiker houdt er zich tevens aan om het materiaal dat hij heeft gedownload in geen geval te wijzigen, te demonteren, te decompileren of op dat materiaal enige vorm van reverse engineering toe te passen. Wanneer een gebruiker een licentie wenst te bekomen voor het gebruik van Fox Materiaal dat beschermd is door een recht van intellectuele eigendom of enig ander eigendomsrecht, dan kan hij hiervoor steeds contact opnemen met het Fox Licensing Department op het telefoonnummer 00 1 (310) 369-3605.

GEBRUIKERSOVEREENKOMST EN GEDRAGSREGELS VOOR DE FOX SITE
Elk gebruik van de website is onderhavig aan de aanvaarding door de gebruiker van de volgende algemene voorwaarden. Het gebruik van de website houdt een stilzwijgende aanvaarding van deze voorwaarden in. Voor de doeleinden van deze overeenkomt verwijst "gebruiker" naar u. "Fox" verwijst naar Twentieth Century Fox, zijn moeder-, dochter- en verbonden ondernemingen.
1. GEDRAGSREGELS
De gebruiker zal geen lasterlijk, bedreigend, obsceen, schadelijk, pornografisch of ander materiaal dat op enige wijze inbreuk maakt op rechten van anderen, of dat aanleiding kan geven tot enige burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid en/of een inbreuk op enige wettelijke bepaling uitmaakt, op de Fox website plaatsen of via de Fox website doorsturen. De gebruiker zal geen materiaal dat beschermd wordt door het auteursrecht, merkenrecht of enig ander eigendomsrecht uploaden, plaatsen of op enige andere manier beschikbaar maken op de Fox website, zonder de expliciete toestemming van de houders van zulke rechten.
2. INZENDINGEN
Niettegenstaande het bovenvermelde, doet de gebruiker afstand van alle rechten die hij moge hebben op verhalen, ideeën, tekeningen, opinies en ander creatief materiaal die hij op de Fox website plaatst. De gebruiker geeft Fox de toestemming om dit materiaal te gebruiken, voor gelijk welk doel en voor de duur van de intellectuele eigendomsrechten op het materiaal. Plaatsing door de gebruiker op de website van Fox heeft tot gevolg dat dit materiaal eigendom wordt van Fox. Indien dergelijke overdracht van eigendom niet mogelijk is onder de toepasselijke wetgeving, zal Fox in ieder geval het exclusieve gebruiksrecht op het materiaal verkrijgen. De gebruiker stemt ermee in om Fox te vrijwaren voor elke vordering of aansprakelijkheid (nu bekend of die hierna ontstaat) welke voortvloeit uit een inbreuk op de voorgaande bepaling of op enige rechten die derden toekomen. Ook belooft hij Fox schadeloos te stellen in geval van enige aansprakelijkheid hieromtrent, dit in overeenstemming met de voorwaarden bepaald verder onder paragraaf 3. De gebruiker gaat ermee akkoord en bevestigt dat er door het gebruik van de Fox website tussen de gebruiker en Fox geen confidentiële, fiduciaire, stilzwijgende, contractuele of enige andere vorm van speciale relatie ontstaat (afgezien van de contractuele band tussen de gebruiker en Fox die ontstaat naar aanleiding van de aanvaarding van de Gedragsregels voor het gebruik van de Fox website).
3. RECHTEN VAN FOX / UITSLUITING  VAN AANSPRAKELIJKHEID
(a) Met betrekking tot de inhoud van berichten op de Fox Chat Room en de inhoud van berichten op het Prikbord, die occasioneel door Fox van een antwoord worden voorzien, moet Fox beschouwd worden als een verdeler / distributeur, en geenszins als uitgever. Aangezien Fox in zijn hoedanigheid van distributeur niet meer controle uitoefent met betrekking tot de inhoud van de berichten die het verdeelt dan een doordeweekse boekhandelaar, bibliothecaris of  iedere andere distributeur, is Fox niet verantwoordelijk voor het uitoefenen van editoriale controle op dergelijke berichten. Niettegenstaande het voorgaande heeft Fox toch het recht, maar niet de verplichting, om dergelijke inhoud te controleren. Dit om uit te maken of de geplaatste bijdragen wel degelijk stroken met deze Gedragsregels of met het oog op het beantwoorden van en opmerkingen te geven op berichten van gebruikers. Fox heeft het recht en de beslissingsbevoegdheid om naar eigen goeddunken de inhoud van elke bijdrage aan te passen, om te weigeren een bijdrage op de site te plaatsen of om een bijdrage te verwijderen als het van oordeel is dat de inhoud een inbreuk uitmaakt op deze bepalingen of om gelijk welke reden oordeelt dat dergelijke inhoud niet op de website past. De meningen en zienswijzen die worden verkondigd in de Chat Rooms en op het Prikbord zijn in de meeste gevallen geenszins de meningen of zienswijzen van Fox. Fox is dan ook niet verantwoordelijk voor bijdragen van gebruikers die beledigend zijn of anderen schade toebrengen. Fox is op geen enkele manier verantwoordelijk voor  schade of verlies die het gevolg is van een mening uitgedrukt of informatie geplaatst op deze rubrieken van de website.
(b) Fox waarborgt geenszins, expliciet noch impliciet, de accuraatheid van de inhoud van de Fox websites of de betrouwbaarheid van de informatie of beweringen die er deel van uitmaken. Alle beweringen, raadgevingen of opinies die door gebruikers in de Fox Chat Rooms of op de Prikborden werden geplaatst zijn hun en alleen hun opinies en Fox bevestigt geenszins of is in geen geval verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid of accuraatheid van die berichten.
(c) Fox is niet verantwoordelijk voor de inhoud van of de praktijken op websites van derden die mogelijks via een hyperlink met de Fox websites verbonden zijn. Deze Fox websites kunnen ook gelinkt zijn aan websites die worden beheerd door ondernemingen die verbonden zijn met Fox. Bezoekers van dergelijke derde websites dienen zich van het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van die website afzonderlijk te vergewissen.
(d) Ongeacht de bepalingen van deze Gedragsregels, is het geenszins de bedoeling van Fox om zijn aansprakelijkheid voor zijn opzet of zijn grove schuld te beperken. Evenmin wenst Fox zijn aansprakelijkheid te beperken daar waar dergelijke beperking bij wet is verboden. Indien het toepasselijke recht niet toestaat dat de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking geheel of gedeeltelijk op u van toepassing is, zijn de beperkingen alleen op u van toepassing in de door het toepasselijke recht toegestane mate.
4. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER / SCHADELOOSSTELLING
De gebruiker stemt ermee in Fox, zijn moeder-, dochter en geaffilieerde ondernemingen en hun respectievelijke bestuurders, kaderleden, werknemers en lasthebbers te vrijwaren van, en schadeloos te stellen voor, om het even welke vorderingen, eisen, kosten of uitgaven, met inbegrip van redelijke erelonen van een advocaat, welke voortvloeien uit het gebruik van de website door de gebruiker of uit een inbreuk die de gebruiker pleegt op deze Gedragsregels. Deze inbreuken omvatten maar zijn geenszins beperkt tot het plaatsen van bijdragen die lasterlijk, obsceen of op enige andere manier bezwaarlijk zijn, mededelingen die mogelijks een inbreuk uitmaken op de auteursrechten, merkenrechten, eigendomsrechten of andere rechten van derde partijen, of mededelingen die een overlegging van materiaal uitmaken.
5. BEËINDIGING
Fox heeft het recht om naar eigen goeddunken een gebruiker de toegang tot en het gebruik van de website te ontzeggen als Fox van oordeel is dat de gebruiker inbreuk heeft gepleegd op de Gedragsregels hierin bepaald, of op enige andere manier inbreuk heeft gepleegd op de bepalingen van deze overeenkomst, of zich heeft gedragen op een manier die volgens Fox onaanvaardbaar is.
6. VARIA
Deze overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen de partijen betreffende de hierin vervatte aangelegenheden en vervangt alle, vorige of andere, mondelinge of geschreven overeenkomsten betreffende deze aangelegenheden tussen de partijen. Deze overeenkomst wordt beheerst door en dient geïnterpreteerd te worden naar Belgisch recht. De partijen gaan akkoord met de niet exclusieve bevoegdheid van de Belgische  rechtbanken. De Fox website bevat geen waarborgen, expliciet noch impliciet, met betrekking tot het gebruik ervan. Fox garandeert geenszins dat de website vrij is van virussen of andere gebreken en Fox is bijgevolg niet verantwoordelijk voor het eventuele herstel of onderhoud van het materiaal dat de gebruiker toebehoort tengevolge van het gebruik van de Fox website. Indien het op u toepasselijke recht de uitsluiting van sommige of alle bovengenoemde garanties niet toestaat, dan gelden de bovengenoemde uitsluitingen alleen in de door het toepasselijke recht toegestane mate. Deze website wordt door Fox beheerd vanuit de vestiging in Londen, Engeland. Gebruikers die de website gebruiken van op een andere locatie doen dit op eigen risico en doen dit in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving die van toepassing is op interactieve websites.
Indien een van de bepalingen van deze Gedragsregels onwettig, nietig, of om welke reden ook niet-uitvoerbaar is, dan wordt die bepaling geacht geen deel uit te maken van deze overeenkomst en heeft zij geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van om het even welke overige bepalingen.
Opmerking: Twentieth Century Fox Film Belge SA en Twentieth Century Fox Home Entertainment BV  verdelen eveneens producten voor derde partijen.